Taakomschrijving bestuur

Voorzitter

Taken:

• Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
• Vertegenwoordigen vereniging bij gemeente-, bonds- en overige relevante bijeenkomsten.
• Voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen.
• Toezicht houden op taken bestuursleden.
• Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de Rugby Nederland en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
• De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
• Naar buiten treden als officieel woordvoerder van de vereniging.
• Contactpersoon zijn naar gemeentelijke instanties.
• Het bezoeken van NRB vergaderingen.
• Het ervoor zorgdragen dat bij thuis(-en uit) wedstrijden de teams representatief wordt vertegenwoordigd namens het bestuur indien mogelijk.

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 3 tot 6 uur per week.

 

Secretaris

Taken:

• Het notuleren van bestuursvergaderingen.
• Het beheren van de ledenadministratie. Indien de ledenadministratie door een derde uitgevoerd wordt, valt deze onder aansturing van de secretaris.
• Het plannen en organiseren van vergaderingen.
• Het fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
• Het behandelen van ingekomen stukken.
• Het voeren van de dagelijkse correspondentie van de vereniging.
• Het verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
• Het ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
• Het bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
• Het kennisnemen van voorschriften van de NRB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
• Het onderhouden van contacten met de NRB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
• Het zorgdragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week.


Penningmeester

Taken:

• Het opstellen en bewaken van begrotingen.
• Het opstellen van de exploitatierekening.

• Het beheren van de rekeningen en financiële zaken.
• Het verzorgen financiële verslaglegging.
• Financiële verantwoording aan de vereniging.
• De financiële controle van diverse cie’s zoals JC en Toercie
• Periodieke verslaglegging aan bestuur.
• Contributiebewaking.
• Het verzorgen van de administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.
• Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
• De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 to 4 uur per week.


Bestuurslid technische zaken

Taken:

• Het zorgdragen voor het technisch beleid binnen de vereniging.
• Het rapporteren aan en overleggen met het algemeen bestuur betreffende de technische zaken.
• Het coördineren bij werving commissieleden en dit waar nodig stimuleren. .
• Zorgt voor werving van trainers.
• Ziet toe dat de functiebeschrijving worden uitgevoerd.
• Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator.
• Heeft regelmatig overleg met de technische commissie/ technisch hart.

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 uur per week.


Bestuurslid jeugdzaken

Taken:

• Het zorgdragen voor het jeugdbeleid binnen de vereniging en het zo goed mogelijk behartigen van alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging.
• Zorgen voor informatie voorziening richting leden/ouders.
• Het zorgdragen voor het jeugdbeleid binnen de vereniging.
• Rapporteert aan en overlegt met het bestuur.
• Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig.
• Heeft regelmatig overleg met de jeugdcommissie.
• Voert overleg in het districtsoverleg.
• Overlegt met verenigingen voor eventuele clustervorming bij de jeugdteams.

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 uur per week


Bestuurslid sponsoring

Taken:

• Het zorgdragen voor het sponsorplan
• Benadert potentiele sponsoren en maakt afspraken betreffende de financiële vergoedingen door deze sponsoren.
• Handelt de afspraken welke met sponsoren gemaakt zijn af
• Rapporteert aan en overlegt met het bestuur.
• Heeft regelmatig overleg met de sponsorcommissie.

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 uur per week.


Bestuurslid ledenwerving

Taken:

• Het zorgdragen voor de ledenwerving binnen de vereniging
• Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe spelers
• Stuurt de ledenwervingscommissie aan heeft regelmatig contact met de commissie.

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 uur per week.


Bestuurslid toernooien en activiteiten

Taken:

• Het zorgdragen voor de jaarplanning van de vereniging.
• Het rapporteren aan en overleggen met het algemeen bestuur betreffende de toernooien en activiteiten.
• Het coördineren bij activiteiten en toernooien van de betreffende commissies.
• Heeft regelmatig overleg met de evenementen commissie en toernooi commissie.

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 uur per week.

Sponsoren